Algemene voorwaarden Met Cin

Artikel 1. Definities

 • Activiteit: een georganiseerde groepsactiviteit (een ‘dag weg Met Cin’)
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een activiteit. Dit kan tevens de Opdrachtgever zijn, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Organisator een overeenkomst sluit ter zake van een door Organisator te organiseren activiteit. Dit kan tevens de Deelnemer zijn, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval.
 • Organisator: de onderneming genaamd ‘Met Cin’, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82947252
 • Partijen: Opdrachtgever en Organisator
 • Website: www.metcin.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Organisator en alle met Organisator gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor het nietige of vernietigde beding treedt dan een bepaling in de plaats die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en duur van overeenkomst

3.1. De door Organisator gehanteerde omschrijving van een activiteit (bijvoorbeeld op de website of via social media) is indicatief en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Organisator een tot Opdrachtgever gericht aanbod doen.

 

3.2. Een aanbod als bedoeld in het vorige lid vervalt indien het niet binnen twee weken wordt aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn wordt genoemd.

 

3.3. Een tot Opdrachtgever gericht aanbod van Organisator kan slechts integraal worden geaccepteerd. Door het (slechts) aanvaarden van onderdelen van het aanbod komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

 

3.4. Organisator kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.5. Opdrachtgever is verplicht alle informatie en omstandigheden waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit van belang is voor Organisator en/of voor de uit te voeren activiteit (waaronder relevante beperkingen en medische omstandigheden van Deelnemers) voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Organisator te melden.

 

3.6. Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer Organisator een definitieve bevestiging aan Opdrachtgever verstuurt.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1. De kosten die Deelnemers moeten maken om aan de activiteit te kunnen deelnemen (waaronder kosten voor vervoer en parkeerkosten) zijn alleen bij de overeengekomen prijs inbegrepen indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

4.2. De overeengekomen prijs kan door Opdrachtgever worden voldaan via Ideal, Eventbrite of door middel van bankoverschrijving.

 

4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient 100% van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, doch altijd uiterlijk op de dag voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt.

 

4.4. Indien betaling niet (tijdig) geschiedt, heeft Organisator heeft het recht om de activiteit te annuleren en/of om de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit. De Organisator heeft in dat geval recht op vergoeding van alle door Organisator ter zake van de overeenkomst gemaakte kosten.

 

4.5. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

4.6. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan de Organisator een rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is die rente gelijk aan de wettelijke handelsrente. In andere gevallen is die rente gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 5 Privacy

5.1. Bij het sluiten van een overeenkomst worden persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of Deelnemer gevraagd. Deze worden door Organisator verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

 

5.2. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer daarvoor toestemming geeft, kunnen de in lid 1 bedoelde gegevens tevens gebruikt worden om aan Opdrachtgever en/of Deelnemer op een later moment informatie te verstrekken over activiteiten die door Organisator worden aangeboden.

 

5.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnames die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 6 Annulering

6.1. Opdrachtgever is gerechtigd de activiteit zonder nadere motivering te annuleren. In dat geval is Opdrachtgever de navolgende kosten aan Organisator verschuldigd:

 • Bij annulering in de periode tot 6 maanden voor de dag waarop de activiteit zou plaatsvinden: 10% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering in de periode liggend tussen 6 en 2 maanden voor de dag waarop de activiteit zou plaatsvinden: 50% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering in de periode liggend tussen 2 maanden en 2 weken voor de dag waarop de activiteit zou plaatsvinden: 75% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering in de 2 weken voorafgaand aan de dag waarop de activiteit zou plaatsvinden: 100% van de overeengekomen prijs.

 

6.2. Het wijzigen van de overeengekomen datum door de Opdrachtgever geldt als annulering als bedoeld in lid 1. Het verminderen van het aantal Deelnemers geldt als gedeeltelijke annulering als bedoeld in lid 1.

 

6.3. Indien sprake is van een fysieke en/of psychische beperking en/of medische conditie bij de Deelnemer die op het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam bij Opdrachtgever en/of de Deelnemer bekend was, maar bij de Organisator niet bekend was, is de Organisator gerechtigd een Deelnemer van deelname aan een activiteit uit te sluiten, waarna de Opdrachtgever de annuleringskosten als genoemd in lid 1 zal zijn verschuldigd.

 

6.4. Als er een week voor aanvang van de activiteit niet voldoende aanmeldingen zijn, kan de activiteit door de Organisator worden geannuleerd. Er wordt dan in overleg naar een alternatieve datum gezocht. Indien hierover geen overeenstemming tussen Partijen wordt bereikt, vindt restitutie plaats van de reeds betaalde prijs. Organisator is niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever en/of Deelnemer die door de annulering ontstaat.

 

6.5. De Organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van overmacht en gewichtige omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren, waaronder (maar niet beperkt tot): terreur, natuurrampen, stakingen, weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij aan de uitvoering van de overeenkomst in de weg staan, niet-volledige of vertraagde levering door derden, maatregelen van de overheid die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, bijzondere maatschappelijke gebeurtenissen, brand, diefstal, storingen in de levering van energie en defecten aan machines. In dergelijke gevallen wordt in overleg naar een alternatieve datum gezocht. Indien hierover geen overeenstemming tussen Partijen wordt bereikt, vindt restitutie plaats van de reeds betaalde prijs. Organisator is niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever en/of Deelnemer die door de annulering ontstaat.

 

Artikel 7 Uitvoering van de activiteit

7.1. De Deelnemer meldt zich bij aankomst op het tijdstip en de plaats zoals overeengekomen. De Deelnemer zorgt ervoor de bevestiging die door Organisator is verzonden op eerste verzoek te kunnen overleggen. De Deelnemer dient daarnaast over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Indien de activiteit in een land plaatsvindt waarvan de Deelnemer geen inwoner is, dient het te gaan om een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

 

7.2. Indien een Deelnemer te laat is, kan de activiteit starten zonder die Deelnemer. In dat geval is er geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde prijs.

 

7.3. Activiteiten vinden ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

 

7.4. De Organisator kan derden inschakelen voor het (gedeeltelijk) uitvoeren van de activiteit zonder Opdrachtgever of derden hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 

7.5. De Organisator heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de activiteit indien de Deelnemer aanwijzingen die zijdens de Organisator of door hem ingeschakelde derden worden gegeven niet opvolgt, de Deelnemer onder invloed van drugs of alcohol is of de Deelnemer ernstige hinder of overlast voor Organisator en/of andere Deelnemers veroorzaakt.

De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs. Indien Organisator hierdoor extra kosten maakt, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.

 

7.6. Een activiteit kan door onvoorziene omstandigheden (waaronder extreme weersomstandigheden, files, etc.) gewijzigd en/of ingekort of verlengd worden Organisator zal er in dat geval naar streven dat de activiteit - zoveel als redelijkerwijs mogelijk is - aansluit bij de aard de overeenkomst. Het (in de zin van dit artikel) aanpassen van de activiteit geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de activiteit en het gebruik van materialen geschiedt volledig op eigen risico van de Deelnemer. Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die de Deelnemer tijdens de activiteit lijdt, behoudens wanneer (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator.

 

8.2. Organisator is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden.

 

8.3. Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden die verband houden met door die derden geleden schade als gevolg van het uitvoeren van de activiteit, indien het ontstaan van die schade redelijkerwijs niet aan de Organisator kan worden toegerekend.

 

8.4. Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Organisator in ieder geval beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs voor de activiteit.

 

Artikel 9 Klachten

9.1. Indien de Deelnemer tijdens de activiteit niet tevreden is over de uitvoering daarvan, zal hij/zij dit direct kenbaar maken aan de Organisator en/of een door Organisator ingeschakelde derde, waarna in overleg naar een passende oplossing zal worden gezocht.

 

9.2. Indien de klacht niet tijdens de activiteit opgelost kan worden, kan de klacht binnen 14 dagen na uitvoering van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd bij Organisator worden ingediend door de Opdrachtgever. De klacht zal te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.

 

9.3. Organisator zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.

 

9.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

 1. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Partijen in onderling overleg niet tot een oplossing van een geschil komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.